§ 8 Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť ALOSS, s.r.o., Pod Dúbravou 2887, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia, IČO: 36442020, email: aloss@aloss.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: dpo2@proenergy.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy)
Im-design, s.r.o., M. Hattalu
2049/16-9 026 01 Dolný Kubín,
IČO:47399252
§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
poskytovateľ IT služieb a správa web stránky
4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
6. Doba uchovávania osobných údajov
7. Profilovanie
8. Práva dotknutej osoby
9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov